Γλώσσες

Text Resize

-A A +A

Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες

 

Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ περιλαμβάνει:

  • σχεδιασμό, οργάνωση, συντονισμό και προεδρία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και των προπαρασκευαστικών οργάνων, καθώς και των διαφόρων συναντήσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των διακυβερνητικών διασκέψεων.
  • ανάληψη κατευθυντήριου ή μεσολαβητικού ρόλου στις συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συναίνεσης και την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων σε ζητήματα που ανακύπτουν μεταξύ των κρατών-μελών, όπως επίσης και διαχείριση κρίσεων.
  • εκπροσώπηση του Συμβουλίου σε συναντήσεις με άλλα όργανα της ΕΕ, κυρίως δε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο αυτό, η Προεδρία έχει την ευθύνη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ομαλής λειτουργίας των θεσμών της ΕΕ και διασφαλίζουν την συνέχεια και συνέπεια της ευρωπαϊκής πολιτικής.
  • σύναψη διεθνών συμφωνιών για λογαριασμό της Ένωσης.
  • στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για την αποτελεσματική προετοιμασία του Συμβουλίου.